Tüzüğümüz

İSTANBUL MASTERLERİ ATLETİZM SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin (Kulübün) Adı ve Merkezi - Rengi:
Madde 1 - Kulübün / Derneğin Adı ''İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü Derneğidir".
Master,Milli ve Amatör Usta atletler için kullanılan uluslararası bir deyimdir.
Kulübün / Derneğin Merkezi Serdar-ı Ekrem Cad. Şahkulu Sok. 22/3
Tünel – İstanbul olup burası Kulübün yönetim yeri ve yasal ikametgâhıdır.
Spor Kulübünün Renkleri Kırmızı - Beyaz - Mavidir.
Kulüp Amblemi Madde 48 deki gibidir.
Derneğin (Kulübün) Amacı, Çalışma Konuları ve Yöntemleri
Madde 2 - Kulübün / Derneğin Amacı Sporun özellikle atletizm, triatlon, yüzme, bisiklet,
dağcılık, kayak dallarında, sağlıklı yaşam yolu olarak benimsenmesine çalışmak,
üyelerine yaşam boyu yarışarak spor yapma ortamı ve olanağını sağlamak.
Özellikle spor ve sporcu için gerekli olan, doğal ve sağlıklı çevreyi yeşili, yeşil
alanları korumak, geliştirmek, sağlıklı çevrede sağlıklı yaşam için yararlı
çalışmalar yapmak, kampanyalar, gezi ve yürüyüşler düzenlemek. Adı geçen spor
dallarında tanınmış, gençliğinde bu dallarda spor yapmış sporcuları ileri yaşlarda
da çalışmalarını sürdürmeye, aynı dallarda genç sporculara da destek vermek ve
yarışmaya teşvik etmek, dayanışmak.
Adı geçen spor dallarını toplumumuza tanıtıp sevdirmek, bu dallarda spor yapmaya
özendirici nitelikte dinamik ve sürekli bir örnek olmak, önderlik etmek, yaşam
boyu düzenli spor yapma alışkanlığını yaymak, bu alanda kamu yararına çalışan
bir dernek olmak.
Bu amaca ulaşabilmek için derneğimizin yöneleceği çalışma konuları ve
yöntemleri şöylece belirlenmiştir:
a)Derneğimize güçlü bir master / gençler / büyükler kaynağı sağlamak üzere,
derneğimizi tanıtıcı çalışmaları belirli bir program içinde sürdürmek, basın ve
yayın organlarından etkin biçimde yararlanmak,
b) Adı geçen spor dallarında masterler / gençler / büyükler için düzenlenmekte
olan uluslar arası yarışmaları ve sonuçlarını izleyerek, bu yarışmalarda belli yaş
grupları için saptanan baraj ve baraj üstü dereceler esas alınarak, üyelerimizin
derecelerini bu ölçülere göre yükseltmek üzere çalışma programları düzenlemek,
bu programları uygulamak ve geliştirmek, üyelerimize sürekli yarışan sporcu
potansiyeli vermek,
c)Tüm çalışmalarda teknik elemanlardan ve milli sporcularımızdan yararlanmak,
d) Adı geçen spor dallarının her branşında program ve çalışmalarımızı
gerçekleştirmek amacı ile açık ve kapalı spor alanları, spor tesisleri ve her türlü
gayrimenkul satın almak, inşa etmek, kiralamak, bu tesis ve gayrimenkullerini
işletmek, kiraya vermek, Spor Genel Müdürlüğü'ne ve öteki kurum ve kuruluşlara
ait spor tesislerinden yararlanmak olanaklarını sağlamak, girişimlerde bulunmak,
e)Yurt içinde düzenlenen Masterler – Gençler – Büyükler spor yarışmalarına bir
bütün olarak düzenli katılmak,
f)Yurt içinde, özellikle İstanbul sınırları içinde, spor kulüpleriyle öteki kurum ve
kuruluşlarca düzenlenmekte olan ve yaş sınırlanması bulunmayan adı geçen spor
dallarındaki yarışlara düzenli ve sürekli katılmak,
g)İstanbul'daki spor kulüpleri ve öteki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak,
halka açık ve 'sağlıklı yaşam' amaçlı etkinlikler düzenlenmesini önermek, bu
alanda girişim ve çalışmalarda bulunmak, yeterli destek sağlanabildiğinde bu tür
yarışmaları, etkinlikleri dernek olarak düzenlemek,
h)Derneğimizin amaç ve çalışmalarını tanıtmak ve kamuoyunun ilgi ve desteğini
sağlamak amacı ile belirli yer ve zamanlarda kentimizde Sağlıklı Yaşam ve Spor
Etkinlikleri yapmak
i)Yurt dışında düzenlenen Masterler / Gençler / Büyükler Spor yarışmalarına
yurdumuzu temsilen katılabilme olanaklarını sağlayacak çalışma ve girişimlerde
bulunmak, bu yarışlara katılmak,
j)Üye sporcularımızın katıldıkları yarışmalarda aldıkları derece ve ödüllerinin
kayıt ve sicillerini tutmak, bu yarışmalara ilişkin basında ve öteki yayın
organlarında yer alan haber ve tanıtıcı nitelikli belge ve öteki dokümanları
derlemek, arşivlemek,
k)Başarılı üyelerimizi, üyemiz olmasa da derneğimize ve genel olarak Türk
sporuna yararlı ve örnek çalışmalar yapmış kişileri, Genel Kurulun belirleyeceği
biçim ve ölçüler içinde ödüllendirmek,
l)Milli sporcularımızla maddi ve manevi dayanışma içinde olmak,
m)Üyelerimizin çalışmalarını etkili ve verimli kılmak, birlik ve beraberliğimizi en
üst düzeyde tutmak, üyeler arasında dostluğu ve kaynaşmayı sağlamak için dernek
üyelerimizin biraya gelebileceği derneğe ait bir lokalin tesisine, tesis edilen lokalde,
çalışmalara ilişkin teknik bilgi kaynakları sağlamak, kitaplık oluşturmak, gelişme
ve yenilikleri izlemek, bu yenilikleri belirten toplantı ve konferanslar düzenlemek,
n) Türk sporuna hizmet amacı ile üstün performans gösterebilecek sporcuların
lisanslarını çıkartmak ve kulüp adına yarışmalarını sağlamak.

Dernek Kurucuları:
Madde 3 - Derneğimiz tümü TC vatandaşı olan aşağıda kimlikleri belirtilen sporcu ve
sporsever kişilerce kurulmuştur.
1- Fethi Karatürk Emekli Öğretim Üyesi- Sefa Meydanı 33/2 Kurtuluş/İST
2- Turhan Ekmen Esnaf- Eski Osmanlı Sokak 41/4 Mecidiyeköy/ İST
3- Sadi Ergün Avukat- Köftüncü Sokak 19/12 Acıbadem/İST
4- Hayat Bayburtluoğlu Muhasebeci - Demirtaş Sokak 26 Heybeliada/İST
5- İlhami Özgör Emekli Subay- Oyak Sitesi No 40 A-3 Yeni Levent
6- Mustafa Kaşkaya Modelist - Zincirlikuyu Caddesi 65/68 Beyoğlu /İST
7- İzzet Behar Tüccar- Yonca Sokak Mehtap Apt. 4/10 Akatlar/İST
8- Aziz Lönder Antikacı- Gümüşpala Mah.Elifoğlu Sok.Bahar Apt.2D/26
Avcılar/İST
9- Hadi Özbal Öğretim Üyesi - Çamlık Doğan Apt. 5/2 Etiler /İST
10-Aykut Paksoy Mobilyacı - Yaren Sok. Yıldız Apt.10/7 Akatlar /İST
Üyelik Koşulları
Madde 4 - Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip, dernek yasasında belirtilen engeller
kapsamına girmeyen, adı geçen spor dallarında spor yapmış, yapmakta olan veya
yapmak isteyen sağlıklı her sporsever Madde 6-c özelliklerini taşımıyorsa
derneğimize üye olabilir.
Yabancı uyruklu kişilerin derneğimize üye olabilmesi yukarıda belirtilen koşullara
ek olarak Türkiye‟de oturma hakkına sahip olmaları koşuluna bağlıdır.
Ayrıca; bu özel koşullar aranmaksızın Genel Kurulca belirlenecek ölçü ve
yöntemlerle, derneğimize „ONURSAL ÜYELİK‟ kabul edilir.
Üyelik için derneğe yapılan başvurular, Dernek Yönetim Kurulunca incelenerek,
en geç bir ay içinde olumlu veya olumsuz bir karara bağlanıp, bu karar başvuruda
bulunan kişiye yazılı olarak bildirilir.
Ancak bir üyenin Genel Kurulda oy kullanabilmesi için en az 90 gün üyeliğinin
bulunması gereklidir
Üyeliğin Başlaması, Sona Ermesi, Üyelik Hak ve Yükümlülükleri:
Üyeliğin Başlaması
Madde 5 - Derneğe üye olmak isteyen kişi, Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan
üyelik başvuru formunu doldurup fotoğrafını da iliştirerek imzalayıp Yönetim
Kuruluna verir.
Bu başvuru, Yönetim Kurulunca incelenip olumlu sonuca bağlanarak başvuru
sahibine bildirildikten sonra, belirtilen süre içerisinde aidatını ödeyen başvurucu,
dernek üye defterine üye olarak yazılır ve kendisine üye kimlik kartı verilir.
Üyeliğin Sona Ermesi:
Madde 6 - Üyeliğin sona ermesi aşağıda belirtilen iki biçimde olur.
a) Üyenin üyelikten kendi isteği ile çıkması,
Bu durumda, üye, çıkma istemini bildirir yazılı başvurusunu Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na vererek üyelikten çıkabilir. Ancak o tarihe kadar olan aidat borçlarını
derneğe ödemiş ve varsa elinde bulunan, derneğe ait araç ve gereçleri derneğe
teslim etmiş olmalıdır
b) Üyenin üyelikten çıkarılması ile, Derneğin amaç ve çalışmalarına ters düşen,
uyum sağlayamayan, davranışları ile dernek disiplinini bozan, öteki üye arkadaşları
ile geçinemeyen, sportmenlikle bağdaştırılmayacak bir tutum takınan üye Yönetim
Kurulu Kararı ile dernekten çıkarılır.
c) Aynı amaçlarda faaliyet gösteren başka bir spor kulübünde, derneğinde üye olan
üyenin üyeliği düşürülür.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve bu kişiler dernek
mal varlığında hak iddia edemezler.
Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:
Madde 7 - Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye
dilediği zaman dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Genel Kurul
toplantı ve kararlarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu doğrudan
kendisi kullanır.
Her üye, Genel Kurulda kendini temsil eder. Vekâlet kabul edilmez.
Onursal üyeler isterlerse derneğimize aidat verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı
yoktur.
Madde 8 - Üye, (lisanslı sporcularımız) katıldığı tüm yarışmalarda kazanacağı her türlü ödül
ve hediyeleri kendi adına alma hakkına sahiptir. Ancak takım adına kazanılan kupa
madalya ve ödüller kulübe aittir.
 Üyenin, katıldığı yarışmalarda ve ödül kürsüsüne çıktığında kulüp formasını veya
eşofmanını giymesi veya yarış giysilerinde kulüp logosunu kullanması zorunludur.
Üyelerimiz kulübümüz harici başka bir kulüpte Yönetim Kurulunun onayı ile
yarışabilir.
Üye derneğimizin sağladığı ve tüzüğünde yer verdiği tüm hak, hizmet ve
olanaklardan yararlanır.
Üye, derneğimizin amaç ve çalışma yöntemlerine, Genel Kurul kararlarına,
Yönetim Kurulunca belirlenen çalışma, ilke ve programlarına bağlı olarak
 çalışmalarını sürdürmek zorundadır.
Dernek Organları, Oluşum Biçimi, Çalışma Yöntemi ve Yetkileri
Madde 9 - Derneğin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin
Kuruludur.
İleride gerekli olursa, Genel Kurulun kararı ile başka organlar da oluşturulabilir.
Ancak, bu organlara ve Disiplin Kuruluna Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun
görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Genel Kurul Oluşumu
Madde 10 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan
üyelerden oluşur.
Genel Kurulun Toplanması
Madde 11 - Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı ile üç yılda bir kez aralık ayında
Olağan Toplantısını yapar.
Bu olağan toplantısı dışında, Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarından
birinin gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı
istemi üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul bu toplantılara Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine,
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme
Kurulunun veya toplantı isteminde bulunan üyelerden birisinin başvurusu üzerine
yerel Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir
kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilçeden başka bir yerde
yapılamaz.
Aidatının tamamını Olağan Genel Kurulun yapılacağı yılın Kasım ayının son iş
gününe kadar ödemeyen üye Genel Kurul toplantısına katılamaz.
Toplantı için çağrı Yöntemi
Madde 12 - Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on
beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, internet
ortamında veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya
çağırılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci
toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci
toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı
için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri
Bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler
ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı İçin Yeterli Üye Sayısı
Madde 13 - Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan
üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme
Kuruları üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı
toplamının iki katından az olamaz.
Toplantının Yapılış Yöntemi
Madde 14 - Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Dernek
Genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki
adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini
göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı
bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar,
ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve
toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu
üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de
yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili
ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını
imzalamaları zorunludur.
 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla 
sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; Üye oyunu şahsen
kullanmak zorundadır.
 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve
divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda,
tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu
başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün
içinde teslim etmekten sorumludur.
 Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75.maddesinin
ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim
kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Toplantıda Görüşülebilecek Konular
Madde 15 - Genel Kurul toplantısında, yalnızca toplantı gündeminde yer alan maddeler
görüşülebilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından
görüşülmesi istenen konularında gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur.
Madde 16 - Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, toplantının yapılış nedeni ve konusu
dışında bir görüşme yapılamaz.
Madde 17 - Toplantıda alınan kararlar, dernek merkezinde bulunan duyuru tahtasına asılır ve
katılmamış olan üyelere de ayrıca bildirilir.
Madde 18 –Bu madde 27 inci madde ile aynı içerikte olduğundan iptal edilmiştir
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 19 - Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır;
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme ve Disiplin Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim
Kurulunun ibrası,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşüp aynen veya
değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz
malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
g) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki benzer amaçlı
dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
h) Derneğin feshedilmesi,
i) Yasalarda ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen öteki
görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurulda Oylama Yöntemi
Madde 20 – Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer
konulardaki kararlar ise açık olarak ta oylanabilir. Gizli oylar, toplantı başkanı
tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği
yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin
bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Madde 21 - Yönetim Kurulu, yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden boşalma
olduğu durumlarda yedek üyelerden sırası ile göreve çağırılması zorunludur.
Madde 22 - Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen hususları yerine getirir:
a)Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
vermek,
b)Genel Kurul kararları, bütçe, dernek tüzüğü ve yasalarla kendisine verilen yetki
ve yükümlülükler doğrultusunda derneği yönetmek, defter ve kayıtlarını tutmak,
c)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme
ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak,
d)Üyeler için yıllık çalışma programını düzenlemek ve bu programın yürütülmesi
için teknik elemanlar sağlamak,
e)Yıl içinde uygulanan çalışma programları ve yönetim işlem ve hizmetleri
sonuçları ile bunlara ilişkin mali durum hakkında rapor düzenleyip dönem sonunda
Genel Kurulun bilgi ve onayına sunmak,
f)Genel Kurul toplantılarının gündemini belirlemek, toplantıları düzenlemek ve bu
toplantılarda alınan kararları üyelere duyurmak,
g)Üye aidatlarını ve derneğin öteki gelirlerini almak ve bunları dernek tüzüğünün
amaç ve çalışma konuları doğrultusunda harcamak.
Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi
Madde 23 - Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, başkan, başkan
yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üyesini (sayman‟ını) belirler.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, dernek merkezinde veya uygun bir yerde
Genel sekreterin önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte Kulüp Başkanının
başkanlığında çağrısız olarak toplanır. Başkanın yokluğunda Yönetim Kuruluna,
Yönetim kurulunun belirleyeceği başkan yardımcısı başkanlık eder.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile
toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın
katıldığı tarafın görüşü yeğ tutulur. Çoğunluğu sağlamış sayılır.
Madde 24 - Özürsüz olarak üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu
üyesi bu görevden çekilmiş sayılır, yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.
Yönetim Kurulunun Üyelerle Tamamlanması
Madde 25 - Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden
sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Yönetim Kurulu üyeleri veya
Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul toplantıya çağırılır. Bu çağrının
yapılmaması durumunda dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine yerel Sulh
Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği en az üç kişiyi
bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Denetleme Kurulunun Oluşum ve Görevleri
Madde 26 - Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Bu kurul, denetleme görevini, dernek tüzüğünde saptanan esas ve yöntemlere göre
en geç yılda bir kez denetleme yapar, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde
Yönetim Kuruluna ve toplantıda Genel Kurula sunar.
Dernek Organlarına Seçilen üyelerin Yerel Yönetime Bildirilmesi
Madde 27 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen bir ay içerisinde Yönetim Kurulu başkanı
veya dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi
tarafından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları ile derneğin öteki organlarına
seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adlarını doğum yeri ve
tarihleri, meslekleri ve konut adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en
büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Madde 28 - Üyelerden giriş ödentisi ile aylık aidat alınır. Giriş ödentisi ve aidat miktarlarını
arttırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.
Yıllık aidat borcunu ödemeyen üyeye yazılı uyarı yapılır. Yazılı uyarılara rağmen
altı ay içerisinde aidat borcunun tamamını ödemeyen üyenin üyeliği yönetim
kurulu kararı ile düşürülür.
Dernekçe Tutulması Zorunlu Olan Defterler
Madde 29 - Dernekte tutulacak defterler şunlardır
a) Üye Kayıt Defteri
Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere
işlenebilir.
b) Yönetim Kurulu Karar Defteri
Yönetim Kurulu kararları tarih ve sıra numarası ile bu deftere yazılır ve altı
ilgililerce imza edilir.
c) Evrak Kayıt Defteri,
Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla
gelen veya giden evraklar çıktı alınmak sureti ile saklanır.
d) İşletme Hesabı Defteri
Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere
yazılır
 e)Alındı Belgesi Defteri
 Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı
 soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir
f) Demirbaş Defteri
Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya
verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu
deftere işlenir.
Bu defterler kullanılmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere
tasdik ettirilir.
Derneğin Gelirleri
Madde 30 - Derneğin Gelir Kaynakları
a) Üye aidatı,
b) Demekçe yapılan yayınlar düzenlenen Piyango, balo Eğlence, Temsil, Konser,
Spor Yarışmaları, Konferanslar ve benzeri çalışmalardan sağlanan gelirler,
c) Derneğin Mal Varlığından elde edilen gelirler,
d) Bağışlar ve Yardımlar,
Madde 31 - Derneğimiz, Siyasi partilerden işçi veya işveren sendikalarından mesleki
kuruluşlardan maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara yardımda bulunamaz.
Dernek Gelir ve Gider İşlemlerinde İzlenecek Yöntem
Madde 32 - Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17‟de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya
bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına
gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan 
gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre
hareket edilir.
Madde 33 - Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla
belirler, bu karar en büyük yerel mülki amirliğine tescil ettirilir.
Derneğin Giderleri ve Denetim Biçimi
Madde 34 - Derneğin gider konuları şunlardır;
a) Bina ve araç kiraları,
b) Teknik ve hizmet personeli ücretleri,
c) Aydınlatma, ısınma giderleri,
d) Telefon, telgraf, mektup giderleri,
e) Yazışma ve kırtasiye giderleri,
f) Spor araç ve gereçleri alımı,
g) Demirbaş eşya alımı,
h) Dernek tüzüğündeki amaç, çalışma konuları ve Genel Kurul kararları
doğrultusunda sürdürülecek çalışmaların gerektireceği öteki giderler.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 35 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da
yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda
ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

Madde 36 - Denetleme Kurulu, Derneğin yıl içindeki hesaplarını her zaman inceleyebilir ve
Yönetim Kurulu bu incelemelerde istenen belge ve bilgileri sunmak ve vermekle
yükümlüdür.
Madde 37 - Derneğin tüm işlemleri defter ve hesapları yetkili kişilerin kontrol ve
denetiminde her zaman hazır bulundurur.
Derneğin İç Denetim Düzeni
Madde 38 - Dernek çalışmalarının verimliliğini amaç ve çalışma konularına uygunluğunu
sağlamak üzere, bu çalışmaların doğuracağı gereksinmeler paralelinde denetlenme
kurulunca izlenecek çalışma ilke ve yöntemleri Dernek Genel Kurulunca belirlenir,
geliştirilir.
Madde 39 - Değişiklik önergesi, yeterli bir süre öncesinden üyelere yazılı olarak bildirilmek
koşulu ile Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine
konulduğunda, Dernek tüzüğünde değişiklik yapılabilir.
Tüzük değişikliği için gerekli olan oy çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte
ikisidir. Bu oranda üye tüzük değişikliği isteği doğrultusunda karar vermedikçe
değişiklik istemi kabul edilemez, değişiklik yapılamaz.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Madde 40 - Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun
bu yolda bir karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına
sahip bulunun dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 
gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler tüzüğün
12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.
Ancak fesih kararının toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile
verilmesi zorunludur.
Derneğin feshine karar verilirse, bu durum Yönetim Kurulunca beş gün içerisinde
en büyük yerel mülki amirliğe yazıyla bildirilir.
Madde 41 - Genel Kurulca değişik bir karar verilmedikçe tasfiye kararı ile birlikte derneğin
tüm mal varlığı Türkiye Atletizm Federasyonu‟na bırakılır.
Tasfiye ve intikal en büyük yerel mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır.
İlgili Yasaların Uygulanması:
Madde 42 - Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan hususlarda Dernekler Yasası ve Türk
Medeni Yasası hükümleri uygulanır.
Disiplin Kurulunun Oluşum ve Görevleri:
Madde 43 - Disiplin Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Bu kurul, Kulübümüzün kuruluş amaçları, dernek tüzüğü esas ve yöntemlerine
göre Yönetim kurulunun uygun gördüğü konuları görüşmek üzere gerekli olduğu
zamanlar toplanır. Oy çoğunluğuyla aldıkları kararları bir rapor halinde Yönetim
Kuruluna ve toplantıda Genel Kurula sunar.
Disiplin Kurulunun kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.
Başkanın Görev ve Yetkileri:
Madde 44 - Gerçek ve tüzel kişilere, tüm kurumlar ve yasalar karşısında Kulübü temsil eder.
Yönetim Kuruluna başkanlık eder, demeç verir, açıklamalarda bulunur, basın
toplantısı düzenler. Kulüp adına çıkacak yayınların sahibidir. Çalışmaların
işlerliğini sağlar ve dengeli görev dağılımı yapar.
Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:
Madde 45 - Başkan veya başkan yardımcıları bulunmadığı hallerde Yönetim Kuruluna
başkanlık eder.
Yönetim kurulu toplantılarının gündemlerini hazırlar. Yazışmaların ve
haberleşmelerin düzenli olmasını sağlar. Evrakları imzalar. Gerçek ve tüzel
kişilerle ve tüm kuruluşlarla ilişkileri düzenler. Halkla ilişkiler, yayın, araştırma,
derleme, çalıştırılan insan ve hukuk alanlarında Başkan ve Yönetim Kurulu ile
uyum içinde işleri yönlendirir.
Muhasip Üyenin (Sayman’ın) Görev ve Yetkileri:
Madde 46 - Kulübümüzün her türlü gelirini toplamak Yönetim Kurulu kararlarına uygun
olarak gider kalemlerini uygulamak. Tüm gelir ve giderleri kayıt altına almak.
Kulübün banka hesaplarını yakından takip etmek. Kulübün aylık gelir-gider
tablolarını hazırlamak. Muhasip üye kulübün mali konulardaki sorumlusu ve
yetkilisidir.
Üye olduğumuz Kuruluşlar Federasyon ve Üst Organlara kulübümüzü temsil edecek
delegelerin seçimi ve Görevleri:
Madde 47 - Üye olduğumuz Kuruluşlar Federasyon ve Üst Organlara kulübümüzü temsil
edecek delegeler iki kişiden az olmamak üzere Genel Kurulda seçilirler.
Kulübümüzün tüzüğü, Yönetim Kurulumuzun görüşüp karara bağladığı hususlar
ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bizi temsil ederler.
Kulübümüzü temsilen üye olduğumuz üst kurulların genel kurullarına katılırlar.
Gerekli olduğu zamanlarda üye olduğumuz Kuruluşlar, Federasyonlar ve Üst
Organların genel kurullarında kulübümüzü temsil oy kullanırlar.
Madde 48- Kulüp Logosu